Meniny na web
  • Počet návštev:

V dňoch 1. - 3. apríla 2019 v čase od 14.00 - 17.00 hodiny bude prebiehať na našej škole zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ na šk.rok 2019/2020.


Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2019 dovŕši 6 rokov a má školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok alebo o zaradení do nultého ročníka ZŠ, a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom

Na zápis treba priniesť:
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz
- vstupný poplatok 30 € za učebnice a zošity na šk. rok 2019/2020


Pri zápise sa vypisuje zápisný lístok a prihláška, ktorá musí byť podpísaná oboma rodičmi.
Preto odporúčame, aby na zápis prišli obaja rodičia.
V prípade, že dieťa je zverené do starostlivosti jednému z nich, prosíme, aby ste priniesli súdne rozhodnutie.

Prečítajte si podrobné informácie o podmienkach a forme zápisu >>>


Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov

Fotogaléria